notice

INFORMATION

WE CLOSE FOR TET HOLIDAYS FROM 22ND JAN, 2020 TO 29TH JAN, 2020.

OPEN AGAIN FROM 30TH JAN, 2020. THANK YOU.

 

Cửa hàng nghỉ Tết từ 22/01/2020 đến 29/01/2020. Làm lại từ 30/01/2020. Xin cảm ơn.